آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

Monthly Archives: آذر 1399

By | ۱۳۹۹-۰۹-۰۳

اولین رکن موثر در مدیریت کووید19 آموزش است

وزیر بهداشت با بیان این که اولین رکن موثر در مدیریت بیماری کووید19، آموزش است، گفت: در آموزش باید گروه های هدف مشخص و مکانیزم انتقال پیام نیز متفاوت با گذشته و در سطح ملی باشد و‌ باید با...