پروژه ها

پژوهشگران برتر

ممتاز ترین متخصصان پژوهشی و محققان بالینی

دکتر مصطفی سروی زاده

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر سید امیر ابراهیم زاده

متخصص رادیولوژی و تصویربرداری

مهندس محمود نراقی آرانی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

مهندس داریوش خرمیان

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی