قوانین و آئین نامه ها

آئین نامه واحد تحقیق تحقیق بالینی

جستجو برای توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش باعث شکل گیری تفکر واحدهای حمایت ازتحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها از هیئت علمی و پژوهشگران شد. واحد حمایت از تحقیقات بالینی با هدف ترغیب پژوهشگران و توامند سازی اعضای هیئت علمی و فرهم نمودن بستری جهت انجام پژوهش در بیمارستان تشکیل شده است.

فواید

  • گسترش فعالیت های پژوهشی کاربردی
  • فراهم نمودن بستری جهت فعالیت های پژوهشی برای پژوهشگران و محققین
  • ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی
  • ارائه خدمات مورد نیاز جهت پژوهش
  • انجمن و پژوهش های بالینی در بیمارستان ها

سؤال متداول

هدف از تشکیل واحد تحقیقات بالینی چیست؟
اهداف کلی: توسعه پژوهش های بالینی شورای پژوهشی بیمارستاها و واحد حمایت از تحقیقات بالینی به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهش های بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت های پژوهشی راه اندازی شده است اهداف اختصاصی: تشویق و ترغیب پژوهش های بالینی فراهم سازی تسهیلات مورد نیاز پژوهشگران توانمند سازی محقیقین در عرصه پژوهش .
اعضای شورای پژوهشی بیمارستان شامل چه افرادی می باشند؟
اعضای شورای پژوهشی شامل: ریاست واحد یک نفر از اعضای هیئت علمی آمارحیاتی یا اپیدمیولوژیست حداقل یک نفر از اعضای هیئت علمی از هر گروه تخصصی یا فوق تخصصی موجود در بیمارستان به انتخاب اعضای هیئت علمی آن گروه لزوم شرکت این افراد در شورای پژوهشی به منظور بررسی طرح های تحقیقاتی به تشخیص ریاست واحد خواهد بود
منابع مالی تحقیقات و طرح های پژوهشی از چه طریقی تامین می گردد؟
  • 1-کمکهای مالی افراد حقیقی یا حقوقی
  • 2-درآمدهای اختصاصی بیمارستان