قوانین و آئین نامه ها

آئین نامه واحد تحقیق تحقیق بالینی

جستجو برای توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش باعث شکل گیری تفکر واحدهای حمایت ازتحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها از هیئت علمی و پژوهشگران شد. واحد حمایت از تحقیقات بالینی با هدف ترغیب پژوهشگران و توامند سازی اعضای هیئت علمی و فرهم نمودن بستری جهت انجام پژوهش در بیمارستان تشکیل شده است.

فواید

  • گسترش فعالیت های پژوهشی کاربردی
  • فراهم نمودن بستری جهت فعالیت های پژوهشی برای پژوهشگران و محققین
  • ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی
  • ارائه خدمات مورد نیاز جهت پژوهش
  • انجمن و پژوهش های بالینی در بیمارستان ها

سوال متداول

هدف از تشکیل واحد تحقیقات بالینی چیست؟
 
پیشفرض نمایش متنها برای هر موقعیت و افزونه ای با توجه به این موضوع بهتر است که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف کنید و مطالب خود را جایگزین این متن کنید و این یک متن را برای آشنایی با شما از این متن استفاده کنید. افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما است
چه می‌توان اعضای شورای پژوهشی بیمارستان باشند؟
 
پیشفرض نمایش متنها برای هر موقعیت و افزونه ای با توجه به این موضوع بهتر است که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف کنید و مطالب خود را جایگزین این متن کنید و این یک متن را برای آشنایی با شما از این متن استفاده کنید. افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما است
تحقیقات منابع مالی و طرح های پژوهشی از چه طریقی تامین می شود؟
 

پیشفرض نمایش متنها برای هر موقعیت و افزونه ای با توجه به این موضوع بهتر است که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف کنید و مطالب خود را جایگزین این متن کنید و این یک متن را برای آشنایی با شما از این متن استفاده کنید. افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما است