آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

Single News

پلیمرهای خود تاشونده حاوی کمپلکس‌های نانو سایز

پلیمرهای خود تاشونده حاوی کمپلکس‌های نانو سایز تشکیل‌دهنده گادولینیوم برای تشخیص سرطان

پلیمرهای خود تاشونده حاوی کمپلکس‌های نانو سایز تشکیل‌دهنده گادولینیوم می‌توانند کلید بهبود تصویربرداری تشدید مغناطیسی و تحویل دارو در نسل بعدی باشند. به لطف اندازه کوچک، سمیت کم و تجمع و نفوذ خوب تومور، این کمپلکس ها یک جهش به جلو در مواد کنتراست برای تشخیص سرطان و همچنین رادیوتراپی جذب نوترون هستند.

منبع خبر : https://www.sciencedaily.com/releases/2023/12/231204135216.htm

Leave a comment