آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

مقالات سال 1401

فهرست مقالات سال 1401 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان
BEBIG 60Co HDR brachytherapy source dosimetric parameters validation using GATE Geant4-based simulation code
BEBIG 60Co HDR brachytherapy source dosimetric parameters validation using GATE Geant4-based simulation code
Effect of Nano-Curcumin on Radiotherapy-Induced Skin Reaction in Breast Cancer Patients: A Randomized, Triple-Blind, Placebo-Controlled Trial
Effect of Nano-Curcumin on Radiotherapy-Induced Skin Reaction in Breast Cancer Patients: A Randomized, Triple-Blind, Placebo-Controlled Trial
The impact of various amounts of fabricating components on the response of PASSAG polymer gel dosimeter: An optimization study
The impact of various amounts of fabricating components on the response of PASSAG polymer gel dosimeter: An optimization study
ارزیابی صحت محاسبه دز سیستم طراحی درمانISOgray برای میدان‌های تابشی مجاورهم در پرتودرمانی
ارزیابی صحت محاسبه دز سیستم طراحی درمانISOgray برای میدان‌های تابشی مجاورهم در پرتودرمانی