آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

اختراعات و نوآوری ها

فهرست اختراعات ثبت شده واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان
اختراعات ثبت شده واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان در سال 1401
اختراعات ثبت شده واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان در سال 1401