آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

کارگاه و همایش های پژوهشی

فهرست کارگاه، تور آموزشی و همایش های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان
فهرست کارگاه، تور آموزشی و همایش های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان