Project Details

اجرای مگا پروژه

اجرای مگاپروژه بررسی بروز و بقای سرطان ها در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1392 تا 1401