آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی